汉字转换为拼音

2017-07-08 17:37  3238人阅读  评论 (0)
Tags: php

原理

gb2312的字符是按照拼音的顺序来排序的,所以可以按照汉字的编号,计算出汉字的拼音.

缺点

gb2312的按照拼音排序的只有0xD7FF - 0xB0A0的汉字,总共10080个汉字,还是有一些生僻字识别不出来.

PHP汉字转拼音

function pinyin($text) {
  $bytes = unpack("C*", iconv("utf-8", "gb2312", $text));
  $pinyins = explode(",", "a,ai,an,ang,ao,ba,bai,ban,bang,bao,bei,ben,beng,bi,bian,biao,bie,bin,bing,bo,bu,ca,cai,can,cang,cao,ce,ceng,cha,chai,chan,chang,chao,che,chen,cheng,chi,chong,chou,chu,chuai,chuan,chuang,chui,chun,chuo,ci,cong,cou,cu,cuan,cui,cun,cuo,da,dai,dan,dang,dao,de,deng,di,dian,diao,die,ding,diu,dong,dou,du,duan,dui,dun,duo,e,en,er,fa,fan,fang,fei,fen,feng,fo,fou,fu,ga,gai,gan,gang,gao,ge,gei,gen,geng,gong,gou,gu,gua,guai,guan,guang,gui,gun,guo,ha,hai,han,hang,hao,he,hei,hen,heng,hong,hou,hu,hua,huai,huan,huang,hui,hun,huo,ji,jia,jian,jiang,jiao,jie,jin,jing,jiong,jiu,ju,juan,jue,jun,ka,kai,kan,kang,kao,ke,ken,keng,kong,kou,ku,kua,kuai,kuan,kuang,kui,kun,kuo,la,lai,lan,lang,lao,le,lei,leng,li,lia,lian,liang,liao,lie,lin,ling,liu,long,lou,lu,lv,luan,lue,lun,luo,ma,mai,man,mang,mao,me,mei,men,meng,mi,mian,miao,mie,min,ming,miu,mo,mou,mu,na,nai,nan,nang,nao,ne,nei,nen,neng,ni,nian,niang,niao,nie,nin,ning,niu,nong,nu,nv,nuan,nue,nuo,o,ou,pa,pai,pan,pang,pao,pei,pen,peng,pi,pian,piao,pie,pin,ping,po,pu,qi,qia,qian,qiang,qiao,qie,qin,qing,qiong,qiu,qu,quan,que,qun,ran,rang,rao,re,ren,reng,ri,rong,rou,ru,ruan,rui,run,ruo,sa,sai,san,sang,sao,se,sen,seng,sha,shai,shan,shang,shao,she,shen,sheng,shi,shou,shu,shua,shuai,shuan,shuang,shui,shun,shuo,si,song,sou,su,suan,sui,sun,suo,ta,tai,tan,tang,tao,te,teng,ti,tian,tiao,tie,ting,tong,tou,tu,tuan,tui,tun,tuo,wa,wai,wan,wang,wei,wen,weng,wo,wu,xi,xia,xian,xiang,xiao,xie,xin,xing,xiong,xiu,xu,xuan,xue,xun,ya,yan,yang,yao,ye,yi,yin,ying,yo,yong,you,yu,yuan,yue,yun,za,zai,zan,zang,zao,ze,zei,zen,zeng,zha,zhai,zhan,zhang,zhao,zhe,zhen,zheng,zhi,zhong,zhou,zhu,zhua,zhuai,zhuan,zhuang,zhui,zhun,zhuo,zi,zong,zou,zu,zuan,zui,zun,zuo,dotcoo");
  $delimiters = array(/*0xB0A1,*/0xB0A3,0xB0B0,0xB0B9,0xB0BC,0xB0C5,0xB0D7,0xB0DF,0xB0EE,0xB0FA,0xB1AD,0xB1BC,0xB1C0,0xB1C6,0xB1DE,0xB1EA,0xB1EE,0xB1F2,0xB1F8,0xB2A3,0xB2B8,0xB2C1,0xB2C2,0xB2CD,0xB2D4,0xB2D9,0xB2DE,0xB2E3,0xB2E5,0xB2F0,0xB2F3,0xB2FD,0xB3AC,0xB3B5,0xB3BB,0xB3C5,0xB3D4,0xB3E4,0xB3E9,0xB3F5,0xB4A7,0xB4A8,0xB4AF,0xB4B5,0xB4BA,0xB4C1,0xB4C3,0xB4CF,0xB4D5,0xB4D6,0xB4DA,0xB4DD,0xB4E5,0xB4E8,0xB4EE,0xB4F4,0xB5A2,0xB5B1,0xB5B6,0xB5C2,0xB5C5,0xB5CC,0xB5DF,0xB5EF,0xB5F8,0xB6A1,0xB6AA,0xB6AB,0xB6B5,0xB6BC,0xB6CB,0xB6D1,0xB6D5,0xB6DE,0xB6EA,0xB6F7,0xB6F8,0xB7A2,0xB7AA,0xB7BB,0xB7C6,0xB7D2,0xB7E1,0xB7F0,0xB7F1,0xB7F2,0xB8C1,0xB8C3,0xB8C9,0xB8D4,0xB8DD,0xB8E7,0xB8F8,0xB8F9,0xB8FB,0xB9A4,0xB9B3,0xB9BC,0xB9CE,0xB9D4,0xB9D7,0xB9E2,0xB9E5,0xB9F5,0xB9F8,0xB9FE,0xBAA1,0xBAA8,0xBABB,0xBABE,0xBAC7,0xBAD9,0xBADB,0xBADF,0xBAE4,0xBAED,0xBAF4,0xBBA8,0xBBB1,0xBBB6,0xBBC4,0xBBD2,0xBBE7,0xBBED,0xBBF7,0xBCCE,0xBCDF,0xBDA9,0xBDB6,0xBDD2,0xBDED,0xBEA3,0xBEBC,0xBEBE,0xBECF,0xBEE8,0xBEEF,0xBEF9,0xBFA6,0xBFAA,0xBFAF,0xBFB5,0xBFBC,0xBFC0,0xBFCF,0xBFD3,0xBFD5,0xBFD9,0xBFDD,0xBFE4,0xBFE9,0xBFED,0xBFEF,0xBFF7,0xC0A4,0xC0A8,0xC0AC,0xC0B3,0xC0B6,0xC0C5,0xC0CC,0xC0D5,0xC0D7,0xC0E2,0xC0E5,0xC1A9,0xC1AA,0xC1B8,0xC1C3,0xC1D0,0xC1D5,0xC1E1,0xC1EF,0xC1FA,0xC2A5,0xC2AB,0xC2BF,0xC2CD,0xC2D3,0xC2D5,0xC2DC,0xC2E8,0xC2F1,0xC2F7,0xC3A2,0xC3A8,0xC3B4,0xC3B5,0xC3C5,0xC3C8,0xC3D0,0xC3DE,0xC3E7,0xC3EF,0xC3F1,0xC3F7,0xC3FD,0xC3FE,0xC4B1,0xC4B4,0xC4C3,0xC4CA,0xC4CF,0xC4D2,0xC4D3,0xC4D8,0xC4D9,0xC4DB,0xC4DC,0xC4DD,0xC4E8,0xC4EF,0xC4F1,0xC4F3,0xC4FA,0xC4FB,0xC5A3,0xC5A7,0xC5AB,0xC5AE,0xC5AF,0xC5B0,0xC5B2,0xC5B6,0xC5B7,0xC5BE,0xC5C4,0xC5CA,0xC5D2,0xC5D7,0xC5DE,0xC5E7,0xC5E9,0xC5F7,0xC6AA,0xC6AE,0xC6B2,0xC6B4,0xC6B9,0xC6C2,0xC6CB,0xC6DA,0xC6FE,0xC7A3,0xC7B9,0xC7C1,0xC7D0,0xC7D5,0xC7E0,0xC7ED,0xC7EF,0xC7F7,0xC8A6,0xC8B1,0xC8B9,0xC8BB,0xC8BF,0xC8C4,0xC8C7,0xC8C9,0xC8D3,0xC8D5,0xC8D6,0xC8E0,0xC8E3,0xC8ED,0xC8EF,0xC8F2,0xC8F4,0xC8F6,0xC8F9,0xC8FD,0xC9A3,0xC9A6,0xC9AA,0xC9AD,0xC9AE,0xC9AF,0xC9B8,0xC9BA,0xC9CA,0xC9D2,0xC9DD,0xC9E9,0xC9F9,0xCAA6,0xCAD5,0xCADF,0xCBA2,0xCBA4,0xCBA8,0xCBAA,0xCBAD,0xCBB1,0xCBB5,0xCBB9,0xCBC9,0xCBD1,0xCBD4,0xCBE1,0xCBE4,0xCBEF,0xCBF2,0xCBFA,0xCCA5,0xCCAE,0xCCC0,0xCCCD,0xCCD8,0xCCD9,0xCCDD,0xCCEC,0xCCF4,0xCCF9,0xCCFC,0xCDA8,0xCDB5,0xCDB9,0xCDC4,0xCDC6,0xCDCC,0xCDCF,0xCDDA,0xCDE1,0xCDE3,0xCDF4,0xCDFE,0xCEC1,0xCECB,0xCECE,0xCED7,0xCEF4,0xCFB9,0xCFC6,0xCFE0,0xCFF4,0xD0A8,0xD0BD,0xD0C7,0xD0D6,0xD0DD,0xD0E6,0xD0F9,0xD1A5,0xD1AB,0xD1B9,0xD1C9,0xD1EA,0xD1FB,0xD2AC,0xD2BB,0xD2F0,0xD3A2,0xD3B4,0xD3B5,0xD3C4,0xD3D9,0xD4A7,0xD4BB,0xD4C5,0xD4D1,0xD4D4,0xD4DB,0xD4DF,0xD4E2,0xD4F0,0xD4F4,0xD4F5,0xD4F6,0xD4FA,0xD5AA,0xD5B0,0xD5C1,0xD5D0,0xD5DA,0xD5E4,0xD5F4,0xD6A5,0xD6D0,0xD6DB,0xD6E9,0xD7A5,0xD7A7,0xD7A8,0xD7AE,0xD7B5,0xD7BB,0xD7BD,0xD7C8,0xD7D7,0xD7DE,0xD7E2,0xD7EA,0xD7EC,0xD7F0,0xD7F2,0xD7FA);
  $pinyin = "";
  for ($l = count($bytes), $i = 1; $i <= $l; $i++) {
    if ($bytes[$i] < 0x80) {
      $pinyin .= chr($bytes[$i]);
      continue;
    }
    $char_code = ($bytes[$i] << 8) + $bytes[++$i];
    if ($char_code < 0xB0A1 || $char_code >= 0xD7FA) {
      $pinyin .= pack("n", $char_code);
      continue;
    }
    foreach ($delimiters as $j => $delimiter) {
      if ($char_code < $delimiter) {
        $pinyin .= $pinyins[$j];
        break;
      }
    }
  }
  return iconv("gb2312", "utf-8", $pinyin);
}

测试代码

echo pinyin("汉字转拼音"); // hanzizhuanpinyin

豫ICP备09035262号-1